บริการวิชาการ

โครงการชมปรากฎการณ์ฝนดาวตกลีโอนิดส์

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศได้มีการพัฒนาการศึกษาไปอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากการส่งดาวเทียมไปสำรวจดวงจันทร์ดาวเคราะห์ต่างๆ นอกจากนี้การศึกษาปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ปรากฏการณ์จันทรุปราคา ปรากฏการณ์ฝนดาวตก ซึ่งในระหว่างวันที่ 17-18   พฤศจิกายน  2552  จะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกลีโอนิดส์ขึ้น ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยสามารถชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่ 17  พฤศจิกายน  2552  ต่อเนื่องไปจนถึงเวลาเกือบตี 5 ของเช้ามืดวันที่ 18  พฤศจิกายน   2552   ดังนั้นทางศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน จึงกำหนดจัดโครงการอบรมดาราศาสตร์เรื่องศึกษาและสังเกตการณ์ฝนดาวตกลีโอนิดส์ให้กับนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลที่สนใจมีทักษะและประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติและ สังเกตการณ์ทางด้านดาราศาสตร ...
Read More

โครงการค่ายฟิสิกส์ 2552

หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในปัจจุบัน ได้กำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียน เป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัต ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวมีหลายวิธีการเข้าค่าย ฟิสิกส์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ดีสาขาวิชาฟิสิ กส จึงได้กำหนดจุดโครงการเข้าค่ายฟิสิกส์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับ ประสบการณ์ตรง และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผ่าน การเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรมค่ายฟิสิกส์นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาเจตคติ ที่ดีของนักศึกษา และนักเรียนต่อวิชาฟิสิกส์อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ได้มองเห็นถึง ประโยชน์ และความสำคัญที่จะส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี โดย กิจกรรมน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา พิเศษ หลักสูตร วท.บ.( ฟิสิกส์ )  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในปีการศึกษา ...
Read More

โครงการสร้างนวัตกรรมทางฟิสิกส์ 2552

หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในปัจจุบัน ได้กำหนดจุดมุงหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นคว้า ด้วยตนเองมากที่สุด โดยให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้โดยอาศัยความรู้ - ความเข้าใจ กฎเกณฑ์ทฤษฎีทางฟิสิกส์จะทำให้เกิดการค้นพบขององค์ความรู้ใหม่ตลอดจนการสร้างสรรค์งาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสร้างนวัตกรรมทางฟิสิกส์ 2  กิจกรรม คือ แบบจำลอง การทดลองเสมือนทางฟิสิกส์และต้นแบบกังหันพลังงานลมแบบป้อนกลับ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับ ประสบการณ์ตรง ส่งผลให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะในการปฏิบัติตลอดจนมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นนำความรู้ในรายวิชาปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้ามาสร้างสรรค์งานนวัตกรรม เพื่อนำนวัตกรรมที่นักศึกษาสร้างขึ้นไปเผยแพร่ในงานวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในการวิจัยและการเรียนการสอนระดับระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ เป้าหมาย นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 2  จำนวน  12  คน วิธีการดำเนินงาน ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อจัดทำโครงการ ...
Read More

โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 10

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ได้ตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนาทาง วิชาการด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีต่อมา โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้สลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดจุดโครงการระหว่างวันที่ 12-15  มกราคม พ.ศ.  2553   ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการจัดโครงการครั้งที่ 10  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของนักศึกษาตามมาตรฐานของสาขาวิชา และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือด้านฟิสิกส์ ...
Read More

โครงการอบรมด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูมัธยมในส่วนภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ( ปีที่ 2)

หลักการและเหตุผล นาโนเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์มากมายในท้องตลาดปัจจุบันได้นำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เช่น เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่านาโนเทคโนโลยีึจะมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ความรู้ด้าน เทคโนโลยีของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยนับว่ายังมีน้อยมาก การเพิ่มความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงเป็น เรื่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทัดเทียม นานาอารยประเทศได้ในอนาคต การให้ความรู้แก่เยาวชนนั้นเป็นหน้าที่หลักของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูมัธยม ซึ่งทำหน้าที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่เยาวชนในวัยรุ่น ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยี ได้ ดังนั้นการให้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูมัธยมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้อง ทำเพื่อให้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีสามารถเข้าไปสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ใน ระบบโรงเรียนได้ ซึ่งจะทำให้การเผยแพร่ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีสู่เยาวชนนั้น มีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป โครงการนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูระดับ มัธยมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ สู่เยาวชนของชาติได้ต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูในระดับมัธยมทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษานาโนเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ เป้าหมาย   วิธีการดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการ จัดทำโครงการเสนอและขออนุมัติโครงการ ...
Read More

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

หลักการและเหตุผล ในกระบวนการการเรียนตามหลักสูตรของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะและเทคนิคเฉพาะทางฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางในการศึกษา ณ ปัจจุบัน การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ภายในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนักศึกษาควรได้ไปศึกษาดูงาน เครื่องมือ ห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา พร้อมกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ดังนั้น ทางสาขาวิชาฟิสิกส์จึงกำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิมโลกทัศน์ของนักศึกษาให้สามารถเชื่อมโนงการเรียนรู้และปฎิบัติงานในวิชาชีพกับหน่วยงาน และวิชาชีพอื่นๆ สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และประยุกต์การเรียนรู้ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และเพิ่มโอกาศการศึกษาต่อการแสวงหางานของนักศึกษา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้นักศึกษามีระบบคิดที่ดีและมีแนวทางในการประกอบวิชาชีพต่อไป เป้าหมาย นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ จำนวน 12 คน และบุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 7 คน วิธีการดำเนินการ ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อจัดทำโครงการ ...
Read More

โครงการนวัตกรรมจากอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

หลักการและเหตุผล นาโนเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์มากมายในท้องตลาดปัจจุบันได้นำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่น เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่านาโนเทคโนโลยีึจะมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ความรู้ด้านเทคโนโลยีของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยนับว่ายังมีน้อยมาก การเพิ่มความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงเป็นเรื่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ในอนาคต การให้ความรู้แก่เยาวชนนั้นเป็นหน้าที่หลักของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูมัธยม ซึ่งทำหน้าที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่เยาวชนในวัยรุ่น ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีได้ ดังนั้นการให้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูมัธยมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีสามารถเข้าไปสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ในระบบโรงเรียนได้ ซึ่งจะทำให้การเผยแพร่ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีสู่เยาวชนนั้น มีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป โครงการนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูระดับมัธยมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่สู่เยาวชนของชาติได้ต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับครู-นักเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 100 คน ครู ระดับมัธยมศึกษาที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานจำนวน 20 คน วิธีการดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการ ...
Read More

โครงการค่ายฟิสิกส์ 2553

หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในปัจจุบัน ได้กำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียน เป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัต ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวมีหลายวิธีการเข้าค่าย ฟิสิกส์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ดีสาขาวิชาฟิสิ กส จึงได้กำหนดจุดโครงการเข้าค่ายฟิสิกส์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับ ประสบการณ์ตรง และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผ่าน การเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรมค่ายฟิสิกส์นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาเจตคติ ที่ดีของนักศึกษา และนักเรียนต่อวิชาฟิสิกส์อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ได้มองเห็นถึง ประโยชน์ และความสำคัญที่จะส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี โดย กิจกรรมน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา พิเศษ หลักสูตร วท.บ.( ฟิสิกส์ )  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในปีการศึกษา ...
Read More

โครงการ์ฟิสิกส์และวิทยาศาสตรทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 11

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ได้ตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนาทาง วิชาการด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีต่อมา โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้สลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดจุดโครงการระหว่างวันที่ 25-28  มกราคม พ.ศ.  2554   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ณ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการจัดโครงการครั้งที่ 11  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของนักศึกษาตามมาตรฐานของสาขาวิชา ...
Read More

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 2554

หลักการและเหตุผล การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา เพื่อให้ เรียนรู้และสามารถปรับตัวในการดําเนินงานตามวิชาชีพ โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทางวิชาการ ปฏิบัติการทางวิชาชีพ ทั้งนี้นักศึก ษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ จะต้องผ่าน           การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัสวิชา  4001326 (2 หน่วยกิต จําน วน  90 ชั่วโมง ) ก่อน ออกไป ฝึกปฏิบัติงานจริง  ดังนั้น ทางสาขาวิชาฟิสิกส์จึงกําหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่  19 พฤษภาคม พ ...
Read More