ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิตสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 (TQF2-2555)