เครื่องมือทางฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  สำหรับใช้สอน ฝึก ทดลอง ปรากฏการทางฟิสิกส์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาทางทฏษฎีที่นักศึกษาได้เรียนรู้มา ตลอดจนพัฒนาทักษะ ความชำนาญในการใช้ เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทดลองได้

ชุดทดลองโมเมนต์ของความเฉื่อย
เป็น ชุดทดลองที่ใช้สอน / ฝึกปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณ ทางฟิสิกส์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม เช่น มุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม ฯลฯ ตลอดจนใช้ศึกษาวิธีการหาค่าโมเมนต์ของความเฉื่อยของวัตถุรูปทรงต่าง ๆ

  • สามารถ Interface กับคอมพิวเตอร์ได้
  • เก็บบันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึกข้อมูล
  • แสดงผลแบบกราฟได้

ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของ Pohl’s Pendulum

สั่นแกว่งของ Pohl’s pendulum ทั้งแบบอิสระ ( Free Oscillation ) และแบบกระตุ้นด้วยแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก
( Forced Oscillation )

  • สามารถ Interface กับคอมพิวเตอร์ได้
  • เก็บบันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึกข้อมูล
  • แสดงผลแบบกราฟได้