โครงการสร้างเครือข่ายฟิสิกส์เชิงปฏิบัตการ เรื่องการสร้างสื่อการสอนฟิสิกส์ด้วยภาพเคลื่อนไหว

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีการสนับสนุนให้เยาวชน มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สาขาใดก็ตาม เพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และมีนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเผยแพร่ข้อมูลในศาสตร์แต่ละสาขาทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นทาง สาขาวิชาฟิสิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายฟิสิกส์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรืิองการสร้างสื่อการสอนฟิสิกส์ด้วยภาพเคลื่อนไหวประจำปี 2552  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้และการจัดกิจกรรมทางฟิสิกส์ไปยังโรงเรียนในเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งจะทำให้สาขาวิชาฟิสิกส์เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของท้องถิ่นได้

เป้าหมาย

 1. ครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจำนวน  60  คน
 2. บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน  9  คน

วิธีดำเนินการ

 1. วางแผนดำเนินงานและขออนุมัติโครงการ
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 3. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอ ปกรณ์
 4. ดำเนินการจัดโครงการฯ
 5. ประเมินผลการดำเนินงาน

สถานที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

39,600 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงในการต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านฟิสิกส์สู่ท้องถิ่น
 2. ครูของโรงเร ยนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เห็นแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์
 3. สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 4. มีการประสานงานในการจัดทำแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิชาฟิสิกส์ในปีการศึกษาต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายมนตรี สุขเลื่อง          โทร. 089-1086092
 2. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์  โทร. 084-6907646