โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2552

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้กำหนดจุดมุงหมายใหัผู้เรียนเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุดโดยให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัต ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวมีหลายวิธีการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ดีโดยเป็นที่ยอมรับกันอย่างสูงว่าการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ฝึกใหืผู้เรียนเป็นคนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ขึ้น เพี่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และได้พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังช่วย พัฒนาเจตคติมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความอดทน และทำความเข้าใจธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนและนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์
 2. เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน
 3. เพื่อสร้างทัศนคติ และเจตคติที่ดีให้แก่นักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์

เป้าหมาย

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ( ช่วงชั้นที่ 3) โรงเรียนทอนหญ้าปล้อง จำนวน  45  คน เก็บค่าลงทะเบียนคนละ 100  บาท
 2. นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์จำนวน  6  คน

วิธีการดำเนินการ

 1. วางแผนการดำเนินงาน
 2.  ขออนุมัติโครงการ
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 4. จัดเตรียมเอกสาร / สถานที่ดำเนินโครงการ
 5. ดำเนินโครงการ
 6. ประเมินผลโครงการ

สถานที่

ในวันที่  14-15  กรกฎาคม   2552   ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

23,200   บาท  ( สองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
 2. นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เกิดความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 นายมนตรี สุขเลื่อง  โทร. 089-1086092