โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วและการเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดช่องว่างของความรู้ทุกหน่วยงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุด ซึ่ีงปัจจัยหลัก ก็จะต้องเป็นเรืองของการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่ทางโปรแกรมฯจะต้องคอยดูแลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา ในขณะนี้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยึ่งการได้เรียนรู้ถึงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื่องต้น การสร้างและออกแบบโฮมเพจ เพื่อนักศึกษาจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ฉะนั้นทางโปรแกรมฯจึงจัดให้มีการอบรมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื่องต้น การสร้างและออกแบบโฮมเพจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามความต้องการของท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ด้านคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติมาประมวลความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ได้จริง

เป้าหมาย

นักศึกษาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 2  จำนวน  12  คน

นักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 2  จำนวน  30  คน

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมีชั้นปีที่ 2  จำนวน  14  คน

วิธีการดำเนินการ

  1. วางแผนการดำเนินงาน
  2.  ขออนุมัติโครงการ
  3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
  4. จัดเตรียมเอกสาร / สถานที่ดำเนินโครงการ
  5. ดำเนินโครงการ
  6. ประเมินผลโครงการ

สถานที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

24,600 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การสร้างและออกแบบโฮมเพจ
  2. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติมาประมวลความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ได้จริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี