โครงการอบรมสัมนาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ เรื่อง นาโนเทคโนโลยีสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีการสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สาขาใดก็ตาม  เพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และมีนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเผยแพร่ข้อมูลในศาสตร์แต่ละสาขาทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นทางโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์เรื่องนาโนเทคโนโลยีสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันประจำปี  2551  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้และการจัดกิจกรรมทางฟิสิกส์เชื่อมโยงจากแหล่งความรู้ในระดับประเทศผ่านโปรแกรมวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปยังเครือข่ายฟิสิกส์ในท้องถิ่นของเราซึ่งจะทำให้โปรแกรมวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของท้องถิ่นได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางฟิสิกส์เครือข่ายฟิสิกส์ในท้องถิ่น
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมทางฟิสิกส์
 3. บุคลากรด้านฟิสิกส์จากหน่วยงานอื่นมาร่วมพัฒนากิจกรรมฟิสิกส์
 4. เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของโปรแกรมฟิสิกส์สู่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย

 1. ครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจำนวน  58  โรงเรียน
 2. บุคลากรโปรแกรมฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจำนวน  7  คน
 3. บุคลากรอื่นๆ ที่สนใจทางด้านฟิสิกส์ในท้องถิ่นจำนวน  5  คน

วิธีการดำเนินการ

 1. วางแผนดำเนินงานและขออนุมัติโครงการ
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 3. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
 4. ดำเนินการจัดโครงการฯ
 5. ประเมินผลการดำเนินงาน

สถานที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

36,400 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. โปรแกรมฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงในการต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู์ด้านฟิสิกส์สู่ ท้องถิ่น
 2. ครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เห็นแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์
 3. สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 4.  มีการประสานงานในการจัดทำแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิชาฟิสิกส์ในปีการศึกษาต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. ผศ.นรินทร์ สุขกรี     โทร .089-7282681
 2. อ.ชุติมา ทองสุข      โทร .086-6863859
 3. อ.กานต์ธิดา บุญมา  โทร .089-6502582
 4. อ.สิริพร อังกูรรัตน์    โทร .081-5380271