โครงการค่ายฟิสิกส์ 2553

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในปัจจุบัน ได้กำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียน เป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัต ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวมีหลายวิธีการเข้าค่าย ฟิสิกส์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ดีสาขาวิชาฟิสิ กส จึงได้กำหนดจุดโครงการเข้าค่ายฟิสิกส์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับ ประสบการณ์ตรง และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผ่าน การเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรมค่ายฟิสิกส์นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาเจตคติ ที่ดีของนักศึกษา และนักเรียนต่อวิชาฟิสิกส์อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ได้มองเห็นถึง ประโยชน์ และความสำคัญที่จะส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี โดย กิจกรรมน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา พิเศษ หลักสูตร วท.บ.( ฟิสิกส์ )  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในปีการศึกษา 2554

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรม
 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านวิชาการเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ กับนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554
 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญต่อศาสตร์สาขาฟิสิกส์ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือก ศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

 1. นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1  และ ปีที่ 3  จำนวน  28  คน
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทย ฯ  –  คณิต จำนวน  60  คน

วิธีการดำเนินการ

 1. ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อจัดทำโครงการ
 2. จัดทำโครงการและขออนุมัตโครงการ
 3. ติดต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯ
 4. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
 5. ดำเนินโครงการ
 6. สรุปและประเมินผลโครงการฯ
 7. รายงานผลการดำเนินงาน

สถานที่

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

28,490  บาท  ( สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรม
 2. นัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์  –  คณิต จากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมี เจตคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส์
 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษ หลักสูตร วท.บ. ( ฟิสิกส์  )  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในปีการศึกษา 2554

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวชุติมา ทองสุข  โทร. 086 – 6863859
 2. นางสิริพร อุยสุย           โทร. 081-5380171
 3. นางกานตธิดา บุญมา   โทร. 089-6502582
 4. นางสาวโนรี หลงหัน     โทร. 081-6790348