โครงการนวัตกรรมจากอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

หลักการและเหตุผล

นาโนเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์มากมายในท้องตลาดปัจจุบันได้นำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่น เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่านาโนเทคโนโลยีึจะมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ความรู้ด้านเทคโนโลยีของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยนับว่ายังมีน้อยมาก การเพิ่มความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงเป็นเรื่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ในอนาคต

การให้ความรู้แก่เยาวชนนั้นเป็นหน้าที่หลักของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูมัธยม ซึ่งทำหน้าที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่เยาวชนในวัยรุ่น ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีได้ ดังนั้นการให้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูมัธยมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีสามารถเข้าไปสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ในระบบโรงเรียนได้ ซึ่งจะทำให้การเผยแพร่ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีสู่เยาวชนนั้น มีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป โครงการนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูระดับมัธยมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่สู่เยาวชนของชาติได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านนาโนเทคโนโลยี
 2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับครู-นักเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เป้าหมาย

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 100 คน
 2. ครู ระดับมัธยมศึกษาที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานจำนวน 20 คน

วิธีการดำเนินการ

 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการ
 2. จัดทำโครงการเสนอและขออนุมัติโครงการ
 3. ติดต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯ
 4. ดำเนินโครงการ
 5. สรุปผลการอบรม
 6. รายงานผลการดำเนินงาน

สถานที่

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

4,525 บาท ( สี่พันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครู-นัก เรียนในเขตพื้นที่บริการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีเจตคติที่ ดีต่อกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวอามีเน๊าะ ตงลอ  โทร. 089-1086092
 2. นางสาวโนรี หลงหัน        โทร. 081-6790348