โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

หลักการและเหตุผล

ในกระบวนการการเรียนตามหลักสูตรของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะและเทคนิคเฉพาะทางฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางในการศึกษา ณ ปัจจุบัน การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ภายในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนักศึกษาควรได้ไปศึกษาดูงาน เครื่องมือ ห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา พร้อมกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ดังนั้น ทางสาขาวิชาฟิสิกส์จึงกำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิมโลกทัศน์ของนักศึกษาให้สามารถเชื่อมโนงการเรียนรู้และปฎิบัติงานในวิชาชีพกับหน่วยงาน และวิชาชีพอื่นๆ สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และประยุกต์การเรียนรู้ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และเพิ่มโอกาศการศึกษาต่อการแสวงหางานของนักศึกษา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. เพื่อให้นักศึกษามีระบบคิดที่ดีและมีแนวทางในการประกอบวิชาชีพต่อไป

เป้าหมาย

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ จำนวน 12 คน และบุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 7 คน

วิธีการดำเนินการ

 1. ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อจัดทำโครงการ
 2. จัดทำโครงการและขออนุมัตโครงการ
 3. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานที่จะขอเยี่ยมชม
 4. ดำเนินโครงการ
 5. สรุปการอบรม
 6. รายงานผลการดำเนินงาน

ถานที่

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ

34,500 บาท ( สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป
 2. นักศึกษาได้มองเห็นความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน
 3. นักศึกษาและบุคลากรของสาขาฟิสิกส์มีโอกาศแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวชุติมา ทองสุข                โทร. 086 – 6863859
 2. นางกานตธิดา บุญมา                  โทร. 089-6502582