โครงการอบรมด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูมัธยมในส่วนภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ( ปีที่ 2)

หลักการและเหตุผล

นาโนเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์มากมายในท้องตลาดปัจจุบันได้นำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เช่น เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่านาโนเทคโนโลยีึจะมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ความรู้ด้าน เทคโนโลยีของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยนับว่ายังมีน้อยมาก การเพิ่มความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงเป็น เรื่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทัดเทียม นานาอารยประเทศได้ในอนาคต

การให้ความรู้แก่เยาวชนนั้นเป็นหน้าที่หลักของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูมัธยม ซึ่งทำหน้าที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่เยาวชนในวัยรุ่น ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยี ได้ ดังนั้นการให้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูมัธยมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้อง ทำเพื่อให้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีสามารถเข้าไปสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ใน ระบบโรงเรียนได้ ซึ่งจะทำให้การเผยแพร่ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีสู่เยาวชนนั้น มีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป โครงการนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูระดับ มัธยมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ สู่เยาวชนของชาติได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูในระดับมัธยมทั่วประเทศ
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษานาโนเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ

เป้าหมาย

 

วิธีการดำเนินการ

 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการ
 2. จัดทำโครงการเสนอและขออนุมัติโครงการ
 3. ติดต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯ
 4. ดำเนินโครงการ
 5. สรุปผลการอบรม
 6. รายงานผลการดำเนินงาน

สถานที่

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์       จ.นครสวรรค์
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  จ.พิษณุโลก
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี      จ.กาญจนบุรี
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย                 จ.เลย
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี          จ.อุดรธานี
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์         จ.อุตรดิตถ์
 9. มหาวิทยาลัย ราชภัฎสกลนคร        จ.สกลนคร
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา              จ.ยะลา
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา           จ.สงขลา

งบประมาณ

14,550  บาท ( หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูในระดับมัธยมทั่วประเทศ
 2. ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษานาโนเทคโนโลยีกับสถาบันราชภัฎทั่วประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาฟิสิกส์และศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ประสานงาน

นางสาวอามีเน๊าะ ตงลอ  โทร. 089-1086092