โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 2554

หลักการและเหตุผล

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา เพื่อให้ เรียนรู้และสามารถปรับตัวในการดําเนินงานตามวิชาชีพ โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทางวิชาการ ปฏิบัติการทางวิชาชีพ ทั้งนี้นักศึก ษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ จะต้องผ่าน           การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัสวิชา  4001326 (2 หน่วยกิต จําน วน  90 ชั่วโมง ) ก่อน ออกไป ฝึกปฏิบัติงานจริง  ดังนั้น ทางสาขาวิชาฟิสิกส์จึงกําหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่  19 พฤษภาคม พ . ศ .  2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเตรียม ความพร้อมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการนําความรู้ที่ศึกษาจากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับสภาพ การทํางานจริง ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสําหรับ การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปป ฏิบัติงานทํางานร่วมกับผู้อื่น เกิดทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการนําความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้กับ สภาพการทํางานจริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 2. เพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษา ทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการและความสามารถในทางปฏิบัติให้ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน
 3. เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวให้เข้ากับหน่วยงานและผู้ร่วมงานในสาขาวิชาชีพเดียวกัน

เป้าหมาย

 1. บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน  8  คน
 2. นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่  3 จํานวน  12 คน
 3. นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่  2 จํานวน  15 คน

วิธีการดำเนินการ

 1. ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อจัดทําโครงการ
 2. จัดทําโครงการเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขออนุมัติโครงการ
 3. ดําเนินการจัดโครงการ
 4. สรุปผลการอบรม
 5. รายงานผลการดําเนินงาน

สถานที่

วันที่  19 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น  2 สาขาวิชาฟิสิกส์

งบประมาณ

10,600 บาท ( หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน )

ผลคาดว่าจะได้รับ

 1. นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้านฟิสิกส์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. นักศึกษามีการปรับตัวและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ
 3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกหน่วยฝึก ประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวชุติมา ทองสุข  โทร. 086 – 6863859
 2. นางกานต์ธิดา  บุญมา  โทร. 089 – 6502582
 3. นางสาวโนรี หลงหัน     โทร. 081 – 6790248