โครงการ์ฟิสิกส์และวิทยาศาสตรทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 11

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ได้ตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนาทาง วิชาการด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีต่อมา โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้สลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดจุดโครงการระหว่างวันที่ 25-28  มกราคม พ.ศ.  2554   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ณ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการจัดโครงการครั้งที่ 11  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของนักศึกษาตามมาตรฐานของสาขาวิชา และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต ภูมิศาสตร์ภาคใต้
 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ ทั่วไปของคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชา ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

เป้าหมาย

 1. นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  70 คน
 2. อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน  80%  ของอาจารย์ทั้งหมด

วิธีการดำเนินการ

 1. ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อจัดทำโครงการ
 2. จัดทำโครงการเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขอขนุมัติโครงการ
 3. ดำเนินโครงการ
 4. สรุปผลการอบรม
 5. รายงานผลการดำเนินงาน

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ ทัศนศึกษา ณ ตำบลน้ำผุด อำเภอ ละงูจังหวัดสตูล

งบประมาณ

38,700  บาท  ( สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพิ่มขึ้น
 2. มีเครือข่ายร่วมมือด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวชุติมา ทองสุข  โทร. 086 – 6863859
 2. นางสิริพร อุยสุย            โทร. 081-5380171
 3. นางกานตธิดา บุญมา    โทร. 089-6502582
 4. นางสาวโนรี หลงหัน      โทร. 081-6790348