โครงการค่ายฟิสิกส์ 2554

หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในปัจจุบัน ได้กำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียน เป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัต ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวมีหลายวิธีการเข้าค่าย ฟิสิกส์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ดีสาขาวิชาฟิสิ กส จึงได้กำหนดจุดโครงการเข้าค่ายฟิสิกส์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับ ประสบการณ์ตรง และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผ่าน การเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรมค่ายฟิสิกส์นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาเจตคติ ที่ดีของนักศึกษา และนักเรียนต่อวิชาฟิสิกส์อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ได้มองเห็นถึง

Read more

โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 12

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ได้ตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีต่อมา โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้สลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดจุดโครงการระหว่างวันที่ 1-3  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2555   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ

Read more

โครงการค่ายฟิสิกส์ 2555

หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในปัจจุบัน ได้กำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียน เป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัต ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวมีหลายวิธีการเข้าค่ายฟิสิกส์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ดีสาขาวิชาฟิสิกส จึงได้กำหนดจุดโครงการเข้าค่ายฟิสิกส์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับ ประสบการณ์ตรง และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรมค่ายฟิสิกส์นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาเจตคติที่ดีของนักศึกษา และนักเรียนต่อวิชาฟิสิกส์อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มองเห็นถึง ประโยชน์ และความสำคัญที่จะส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี โดย กิจกรรมน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษ

Read more

โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ ภาคใต้ครั้งที่ 13

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ได้ตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีต่อมา โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้สลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ

Read more

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักการและเหตุผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์  เป็นกระบวนการที่ให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาในห้องเรียนนําไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยเปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการและขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือก นักศึกษา นักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานจริงเป็นระยะเวลา 16  สัปดาห์  ซึ่งมีอาจารย์ นิเทศเป็นที่ปรึกษา และ  พี่เลี้ยงในสถานประกอบการเป็นผู้คอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดย มีจุดมุุ่งหมายให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานจริงในสาขาวิชาฟิสิกส์ แขนงต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมในการดําเนินงาน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางฟิสิกส์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

หลักการและเหตุผล การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาคนคว้าหาความจริงที่จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ระเบียบ แบบแผน เพื่อใหได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ และผลของการวิจัยนั้นสามารถนําประโยชน์สู่องค์กร สังคม และประเทศชาติได้ ในประเทศ ที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว ต่างให้ความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปกับเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ประเทศที่มุงหวังจะ มีความรุดหนาทางด้านเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน จึงต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยเฉพาะฟิสิกส์ซึ่งเป็นฐานรากที่สําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง และเทคโนโลยีอนาคต     ดังนั้น ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้กําหนดจัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการทางฟิสิกส์สู่การพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน

Read more

โครงการค่ายฟิสิกส์ 2556

 หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในปจจุบัน ได้กําหนดจุดมุงหมายใหผู้เรียนเรียนรู้ และค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนฟิสิกส์ที่เน้นกระบวนการ ให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูดังกล่าวมีหลายวิธี การเข้าค่าย ฟิสิกส์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองจุดมุงหมาย ของหลักสูตรได้ดี สาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้กําหนดจัดโครงการเข้าค่ายฟิสิกส์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชา ฟิสิกส์ได้รับประสบการณ์ตรง และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์โดยอาศัยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ผ่านการเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรมค่ายฟิสิกส์นอก จากนี้ยังชวยพัฒนาเจตคติที่ดี ของนักศึกษาและนักเรียนต่อวิชาฟิสิกส์

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาคนควาหาความจริงที่จะต้องมีการวางแผนอยางเป็นระบบ ระเบียบ แบบแผน เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ และผลของการวิจัยนั้นสามารถ นําประโยชน์สู่องค์กร สังคม และประเทศชาติได ้ในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว ต่างให้ความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ควบคูกันไปกับเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ประเทศที่มุงหวังจะ มีความรุดหน้าทางด้านเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน จึงต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยเฉพาะฟิสิกส์ซึ่งเป็นฐานรากที่สําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง และเทคโนโลยีอนาคต ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ ทางฟิสิกส์ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่าง ยิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการเพื่อเขาสู่การปฏิบัติจริง 

Read more

โครงการแนะแนวอาชีพ ก่อนสําเร็จการศึกษา

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันภาวการณ์แข่งขันในโลกธุรกิจได้ทวีความเข้มข้นขึ้น บัณฑิตที่จบใหม่จะต้องเตรียมตัว ให้พร้อมกับการแข่งขัน    สาขาวิชาฟิสิกส์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาอย่าง ต่อเนื่อง ตามปรัชญาที่จะสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ตระหนักถึงภาระและหน้าที่ของตนที่ มีต่อสังคม  และเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของอนาคตบัณฑิต ใหม่ที่จะเข้าสู่เส้นทางประกอบอาชีพและโอกาสใหม่ๆ   ดังนั้น การจัดโครงการแนะแนวอาชีพก่อนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์จึง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กําลังจะสําเร็จ การศึกษา  ภายใต้โครงการ “แนะแนวอาชีพ ก่อนสําเร็จการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวเส้นทางอาชีพก่อนการทํางาน

Read more

โครงการสารสนเทศทางธรณีวิทยา

หลักการและเหตุผล ตามนโยบายการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเพื่อบริการวิชาและพัฒนาท้องถิ่น นอกเหนือจากการเรียนการสอนและการวิจัย โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยา แหล่งข้อมูลทางด้านธรณีวิทยามีหลากหลายและเป็นความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือหรือสื่อทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ในท้องถิ่นยังมีข้อมูลค่อนข้างน้อย ทั้งที่ความรู้ทางด้านนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปในภาคสนาม ดังนั้นโครงการนี้จึงมุงเน้นการนำความรู้ที่ปรากฏในภาคสนาม ในพื้นที่จริงมาวิเคราะห์รวบรวม และจัดหมวดหมู่ให้เข้ากับการเรียนการสอนทางด้านธรณีวิทยาแก่นักศึกษาและการบริการวิชาการ ด้านนี้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาธรณีวิทยา  1  และธรณีวิทยาทั่วไป เพื่อใช้เป็นโครงการนำร่องสำหรับพัฒนารายวิชาพื้นฐานอื่นๆ เป้าหมาย ข้อมูอพื้นฐานด้านธรณีวิทยาในท้องถิ่น ตัวอย่างดิน

Read more