โครงการค่ายฟิสิกส์ 2552

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในปัจจุบัน ได้กำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียน เป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัต ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวมีหลายวิธีการเข้าค่าย ฟิสิกส์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ดีสาขาวิชาฟิสิ กส จึงได้กำหนดจุดโครงการเข้าค่ายฟิสิกส์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับ ประสบการณ์ตรง และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผ่าน การเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรมค่ายฟิสิกส์นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาเจตคติ ที่ดีของนักศึกษา และนักเรียนต่อวิชาฟิสิกส์อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ได้มองเห็นถึง ประโยชน์ และความสำคัญที่จะส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี โดย กิจกรรมน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา พิเศษ หลักสูตร วท.บ.( ฟิสิกส์ )  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในปีการศึกษา 2553

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์
 2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านวิชาการเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ กับครู-นักเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553
 5. เพื่อให้นักศึกษาสาขาฟิสิกส์นำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สู่รุ่นน้อง

เป้าหมาย

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทย ฯ  –  คณิต จำนวน  60  คน
 2. นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ จำนวน 12 คน

วิธีการดำเนินการ

 1. ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อจัดทำโครงการ
 2. จัดทำโครงการและขออนุมัตโครงการ
 3. ติดต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯ
 4. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
 5. ดำเนินโครงการ
 6. สรุปและประเมินผลโครงการฯ
 7. รายงานผลการดำเนินงาน

สถานที่

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

29,300  บาท  ( สองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน )
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครู – นักเรียน และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมทางฟิสิกส์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายมนตรี สุขเลื่อง            โทร. 089-1086092
 2. นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์  โทร . 084-6907646