สายวิชาการ

อาจารย์สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย
อาจารย์สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย
ประธานหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์
ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
กรรมการหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์
ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
กรรมการหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์
ผศ.ส.อ.ชัยนุสนธ์  เกษตรพงศ์ศาล
ผศ.ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
กรรมการหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์
อาจารย์วัชระกร  ศรีคำ
อาจารย์วัชระกร ศรีคำ
กรรมการและเลขานุการหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์
ผศ.นรินทร์ สุขกรี
ผศ.นรินทร์ สุขกรี
ประธานหลักสูตร ค.บ.ฟิสิกส์
ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
กรรมการหลักสูตร ค.บ.ฟิสิกส์
อาจารย์ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร
อาจารย์ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร
กรรมการและเลขานุการหลักสูตร ค.บ.ฟิสิกส์
อาจารย์ชุติมา  วิชัยดิษฐ
อาจารย์ชุติมา วิชัยดิษฐ
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา
อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา
อาจารย์ผู้สอน