สายวิชาการ

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.กนกกานต์   ฐิติภรณ์พันธ์
ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
กรรมหลักสูตร
ผศ.นรินทร์ สุขกรี
ผศ.นรินทร์ สุขกรี
กรรมการหลักสูตร
ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
กรรมการหลักสูตร
นายชัยนุสนธ์  เกษตรพงศ์ศาล
นายชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
กรรมการและเลขานุการหลักสูตร
นางสิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย
นางสิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย
อาจารย์ผู้สอน
นางกานต์ธิดา บุญมา
นางกานต์ธิดา บุญมา
อาจารย์ผู้สอน
นายสมพร ศรีอาภานนท์
นายสมพร ศรีอาภานนท์
อาจารรย์ผู้สอน