สายวิชาการ

ผศ.นรินทร์ สุขกรี
ผศ.นรินทร์ สุขกรี
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.กนกกานต์   ฐิติภรณ์พันธ์
ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
กรรมการหลักสูตร
ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
กรรมการหลักสูตร
ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
กรรมการหลักสูตร
นายชัยนุสนธ์  เกษตรพงศ์ศาล
นายชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
กรรมการและเลขานุการหลักสูตร
นางสิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย
นางสิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย
อาจารย์ผู้สอน
นางกานต์ธิดา บุญมา
นางกานต์ธิดา บุญมา
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วัชระกร  ศรีคำ
อาจารย์วัชระกร ศรีคำ
อาจารย์ผู้สอน
นางชุติมา  วิชัยดิษฐ
นางชุติมา วิชัยดิษฐ
ลาศึกษาต่อ