ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“ความรู้ความสามารถทางฟิสิกส์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับสูง ”

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นองค์กรชั้นนำของภูมิภาคที่ผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ
และคุณธรรม จริยธรรม มีงานวิจัยที่เป็นบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์สาขาอื่น
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

พันธกิจ

  1. สาขาวิชาฟิสิกส์ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้และคุณธรรม ควบคู่กันไป
  2. จัดการเรียนการสอน โดยเน้นทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะทางฟิสิกส์ให้แก่ นักศึกษา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีกับชุมชนในท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์สาขาอื่น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ แก่ท้องถิ่น