คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ประเภทโควตา) และไม่ต่ำกว่า 2.00 (ประเภททั่วไป)
  4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

  1. ปัญหาการปรับตัวเนื่องจากต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
  2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ ทำให้ส่งผลต่อผลการเรียน

กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษา

  1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลา
  2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน และให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
  3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมดังเช่น มหาวิทยาลัยจัดอบรมภาษาอังกฤษ คณะจัดสอนปรับพื้นฐาน และสาขาวิชาจัดพี่สอนน้องในรายวิชาฟิสิกส์ 1 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นต้น