คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– ผ่านระบบการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– ผ่านการสอบวัดหรือประเมินความรู้พื้นฐานและการสอบวัดแววความเป็นครู