โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
1.1) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาหมวดต่าง
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยใช้หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
1.1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3(3-0-6)
GELA102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
GELA103 ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
Integrated English
3(3-0-6)

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
GEHU101 ความงดงามของชีวิต
Beauty of Life
3(3-0-6)
GEHU102 ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
Philosophy, Religions and Buddhadasa Studies
3(3-0-6)

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
GESO101 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
Dynamic of Thai and Global Societies
3(3-0-6)
GESO102 วิถีชีวิตกับสังคม
Life and Society
3(3-0-6)

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information Technology and Study
3(2-2-5)
GESC102 การพัฒนาการคิด
Thinking Process Development
3(3-0-6)
GESC103 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Environment and Quality of Life Development
3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้านจำนวนไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.1.1)   วิชาชีพครู กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต ดังนี้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
ETH0101 วาทวิทยาสำหรับครู
Speech for Teachers
3(2-2-5)
EEN0101 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
English for Teacher Profession
3(2-2-5)
EFE0101 การศึกษาและความเป็นครู
Education and Self-actualization for Teachers
3(2-2-5)
EFE0102 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
Education Administration and Quality Assurance in Education
3(2-2-5)
EPY0101 จิตวิทยาความเป็นครู
Psychology for Teachers
3(2-2-5)
ECI0101 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
3(2-2-5)
ECI0102 วิทยาการการจัดการเรียนรู้
Learning Management Science
3(2-2-5)
ETC0101 นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
Innovation and Digital Technology for Education and Learning
3(2-2-5)
EMR0101 การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
Learning Measurement and Evaluation for Learners Development
3(2-2-5)
EMR0102 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for learning development
3(2-2-5)
ECI0103 ครุนิพนธ์
Individual Development Plan
1(0-2-1)

2.2.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ดังนี้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
ECI0201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเป็นครู
Professional Practice for Psychology and Teachers
1(0-3-0)
ECI0202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสื่อสาร
Professional Practice for Curriculum Development and Communication
1(0-3-0)
ECI0203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัดประเมินผล
Professional Practice for Innovations, Measurement and Evaluation
1(0-3-0)
ECI0204 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย
Professional Practice for Quality Assurance of Education and Research
1(0-3-0)

2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนี้

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
ECI0501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Practice 1
6(290)
ECI0502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Practice 2
6(290)

2.2)     กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ดังนี้
2.2.5.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
SCH0301 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
3(2-2-5)
SBI0301 ชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Biology
3(2-2-5)
SMA0301 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Basic Mathematics
3(3-0-6)
SPH0302 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3(2-2-5)
SPH0303 ฟิสิกส์ 2
Physics 2
3(2-2-5)
SPH0304 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
Mathematics for Physics
3(3-0-6)
SPH0305 กลศาสตร์
Mechanics
3(2-2-5)
SPH0306 ฟิสิกส์ของคลื่น
Physics of Wave
3(2-2-5)
SPH0307 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3(2-2-5)
SPH0308 แม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetism
3(2-2-5)
SPH0309 อิเล็กทรอนิกส์
Electronics
3(2-2-5)
SPH0310 โปรแกรมประยุกต์สำหรับครูฟิสิกส์
Applied Program for Physics Teacher
2(1-2-3)
SPH0311 ฟิสิกส์ยุคใหม่ Modern Physics 3(2-2-5)
SPH0312 เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
2(2-0-4)

2.2.5.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ)
SPH0401 สื่อ นวัตกรรมสำหรับครูฟิสิกส์
Media and Innovation for Physics Teacher
3(2-2-5)
SPH0402 วิทยาการสอนฟิสิกส์
Physics Teaching Methodology
3(2-2-5)
SPH0403 สัมมนาฟิสิกส์
Seminar in Physics
1(0-3-2)
SPH0404 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์
Research Project in Physics
2(0-4-2)
SPH0405 กลศาสตร์ควอนตัม
Quantum Mechanics
3(3-0-6)
SPH0406 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
Nuclear Physics
3(2-2-5)
SPH0407 ภาษาอังกฤษสำหรับครูฟิสิกส์
English for Physics Teacher
3(3-0-6)
SPH0408 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
Earth Astronomy and Space
3(2-2-5)
SPH0409 กลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics
3(3-0-6)
SPH0410 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
Statistical Physics
3(3-0-6)
SPH0411 ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น
Introduction to Biophysics
3(3-0-6)
SPH0412 อุตุนิยมวิทยา
Meteorology
3(3-0-6)
SPH0413 ธรณีฟิสิกส์
Geophysics
3(2-2-5)
SPH0414 วัสดุศาสตร์พื้นฐาน
Fundamentals of Materials Science
3(3-0-6)
SPH0415 สภาพนำยวดยิ่งเบื้องต้น
Introduction to Superconductivity
3(3-0-6)
SPH0416 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ
Microcontroller and Interfaces
3(2-2-5)
SPH0417 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
Physics in Daily Life
2(2-0-4)
SPH0418 พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม
Nuclear Energy and Environment
2(2-0-4)
SPH0419 ฟิสิกส์และความงาม
Physics and Beauty
2(2-0-4)
SPH0420 ของเล่นวิทยาศาสตร์
Science Toys
2(1-2-3)

แผนการศึกษาหลัก สูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกฟิสิกส์