ผลงานนักศึกษา

ชื่อโครงงานของนักศึกษา วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์

ปี พ.ศ. 2562

 ชื่อโครงงาน  ผู้วิจัย
ผลกระทบของวามเร็วลมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมฆอุ่น กรณรศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย กนกวรรณ เลียงวัฒนชัย
การประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านที่อยู่อาศัย จักรพงศ์ รักทอง
การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี จินห์จุฑา เพ็งสกุล
การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำแบบป้อนกลับพลังงานไฟฟ้า ชญานิน คงคต
การศึกษาสมบัติการทำความะอาดตัวเองของกระเบื้องเซรามิกส์ที่เคลือบด้วยวัสดุนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์จากแร่ธรรมชาติ ธนัชพร  ลูกปรัง
การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นแก๊สเรดอนในน้ำพุร้อน ในพื้นที่อำเภอพุนพิน และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรีดาภรณ์  รัตนกระจ่าง
การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นแก๊สเรดอนในน้ำพุร้อน ในพื้นที่อำเภอเคียนซาและอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปิยรัตน์ กตัญชลีกูล
การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำแบบแม่เหล็กถาวร แนวแกน (AFPM) ชนิดแม่เหล็กผกผันกับขดลวด สำหรับระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ภาสกร ทองถึง
การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นแก๊สเรดอนในน้ำพุร้อน ในพื้นที่ อำเภอท่าฉาง และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มนัสชนก สุคนธจร
การเปรียบเทียบสภาพต้านทานไฟฟ้าของโลหะแบบต่างๆ ที่อุณหภูมิห้องและที่จุดเดือดของไนโตรเจนเหลว วรรณนุพงษ์ ชูแก้ว
ผลกระทบของความเร็วลมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมฆอุ่ย กรณีศึกษา ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ศรายุทธ ชูทับ
การตรวจคุณลักษณะทางฟิสิกส์ของถ่นไม้อัดแท่งใยพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศุภลักษณ์ สระน้อย
การวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของโลหะแบบต่างๆด้วยวิธีการวัดแบบ 4 ขั้ว ศุภวิชญ์ โยธิฏฐาภรณ์
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม บริเวณอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุมลทิพย์ วงศ์ทอง
ศึกษาความคลาดเคลื่อนเลนส์ของอากาศยานไร้คนขับรุ่น DJI Mavic Pro อพิสิษฐ์ อินนาปา
ศึกษากัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (226Ra, 232Th และ 40K) ในทรายชายหาด จังหวัดชลบุรี อัสรา เชื้อบุญเกิด
ประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ(226Ra, 232Th และ 40K) ในดิน บริเวณ ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นิลวรรณ จำเนียร
ศึกษาคุณลักษณะทางฟิสิกส์ ของถ่านจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรประเภทกะลามะพร้าว ณัฎฐา ชุมวิสูตร

ปี พ.ศ.2560

ชื่อโครงงาน ผู้วิจัย
ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาใต้ผิวดินโดยวิธีการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ บริเวณ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สุนิษา พลทิพย์
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แรงยกและสัมประสิทธิ์แรงต้านของแพนอากาศรหัส ROY 1235 กฤษดา หนักแก้ว
การศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน ด้วยวิธีการสำรวจสภาพต้านทานไฟฟ้าในพื้นที่ บ้านไร่เหนือ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นิศารัตน์ หุ้ยเล็ก
การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำแบบแม่เหล็กถาวรแนวแกน สำหรับระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ไพรวัลย์ พงษ์หวาน
การสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยวิธีวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบหยั่งลึกในพื้นที่ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ชัยณรงค์ สวัสดีรักษา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 พาตีเมาะ กอและ
อิทธิพลของแกลเลียมที่มีต่อซิงค์ออกไซด์ ที่เตรียมด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล เสาวลักษณ์ นาคบรรพ์ อรัญญา เมืองขาว
อังคสิริ แสงบ้านยาง
การสำรวจหาชั้นน้ำบาดาล โดยใช้วิธีสภาพต้านทานไฟฟ้า ในพื้นที่บ้านไร่เหนือ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี กนกวรรณ หลงรักษ์
การประเมินศักยภาพลม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปริยาภัทร แซ่เฮ่า
ระดับความเข้มข้นของแก๊สเรดอนในน้ำและภายในอาคารในพื้นที่ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี กรวิกา เสนาเลิศ
การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของแก๊สเรดอนในน้ำและภายในอาคารในพื้นที่ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี บุญรอด หงษ์ศรี
การศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยวิธีการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านไร่เหนือ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี สวิตรี มะ

ปี พ.ศ.2559

ชื่อโครงงาน ผู้วิจัย
การศึกษาปริมาณน้ำฝนและความชื้นสัมพันธ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ. 2556-2558 กรองกาญจน์ กาญจนะประยูร
ผลของไทเทเนียมที่มีต่อตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y257 จุฬาวรรณ เทพราช
ทวนเทพ ขวัญดี
อรุณศรี เดชบุญ
การทดแทนกันได้ของเครื่องมือวัดรังสีสำหรับครวจวัดปริมาณไอโอดีน-131 ในตัวอย่างปัสสาวะ นวลนภา เปียกบุตร
การทำแผนที่ทางไฟฟ้าของสั่นเขื่อนอ่างเก็บน้ำหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ โดยวิธีสภาพต้านทานไฟฟ้า นูรีดา เมาะมะสะอุ
การสำรวจหาชั้นน้ำบาดาล โดยวิธีการหยั่งทางไฟฟ้าในแนวดิ่ง (พื้นที่ศึกษา ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี) รอกีเยาะ สะมะแอเจ๊ะมะ
การสำรวจทิศทางการไหลของน้ำเสีย น.ส.สิริพร บุญช่วยแทน
การสำรวจหาชั้นน้ำบาดาลบริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ โดยวิธีสภาพต้านทานไฟฟ้า น.ส.ลาบูดา ลาเตะ
การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนในน้ำพุร้อนและในอากาศภายในบ้านเรือนในพื้นที่ ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น.ส.ศรัญญา พัฒนสิงห์
เทคนิคการตรวจวัดไอโอดีน-131 ในปัสสาวะด้วยเครื่องวัดรังสีแกมมา หัววัดโซเดียมไอโอไดด์ อรอนงค์ ทองมี

 ปี พ.ศ. 2558

ชื่อโครงงาน ผู้วิจัย
การศึกษาลักษณะพื้นผิว และวิเคราะห์ธาตุของตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y123,Y358 และ Y3-8-11 ที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด และเอกซ์เรย์สเปกโตสโกปีแบบการกระจายพลังงาน อำรัน เจ๊ะดู
ระดับแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร             จ.สุราษฎร์ธานี ธิดาทิพย์ พรหมแพทย์
การจัดทำแผนที่ชั้นดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ด้วยวิธีสภาพต้านทานไฟฟ้า รัตนันท์ แพรักษา ประวิทย์ เรียงพัฒน์
การจัดทำแผนที่ชั้นดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ธรรมรัตน์ ไตรมาศ
ธีรวัฒน์ อ่อนภักดี
การวิเคราะห์โครงสร้างของตัวนำยวดยิ่งใหม่กลุ่ม Y 3-8-11 ด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ทัศนีวรรณ ตึกกว้าง
การการตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วรรณศิกา พูลสวัสดิ์
การเตรียมและการวัดอุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y3-8-11 ที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ ธัญรัตน์ เทพสุวรรณ
 การศึกษาโครงสร้างของชั้นดินในบริเวณหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า สรศักดิ์ พานเสือ
การการตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนในสถานประกอบการในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อุษา แถมเพ็ชร

ปี พ.ศ.2555

ชื่อโครงงาน ผู้วิจัย
การเตรียมตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y123 ดารุณี  บุญมาก
การสำรวจสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ เพื่อกำหนดขอบเขตของโพรง ฮีสซัน อามีนา
การตรวจหาขอบเขตหลุมยุบโดยธรณีฟิสิกส์ อัสมาน  ตูแกบือซี
การสำรวจสัณฐานของชั้นดินโดยวิธีการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า ธีรพันธ์ ชมจันทร์
ศึกษาชั้นน้ำใต้ดิน ด้วยสภาพต้านทานไฟฟ้า ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุณีย์ อาแว
การวัดปริมาณค่ากัมมันตภาพรังสีในดินและหินบริเวณตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จุฑามาศ คชเดช
การวัดอุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y123 ฉันทนา สุวรรโชติ
การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พรมณี  สังข์แก้ว
การศึกษาโครงสร้างของตัวนำยวดยิ่ง Y 123 ด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ จริยา วีระกูล
การกำหนดขอบเขตของแบบจำลองพนัง ด้วยวิธีสำรวจสภาพต้านทานไฟฟ้า อารีเพ็ญ มุวรรณสินธุ์
การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในห้องทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ธัญชนก  น้อยเอียด
ศึกษาสัณฐานของชั้นดิน ในพื้นที่วัดภูธรอุทิศสิทธาราม ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎณ์ธานี ด้วยวิธีสภาพต้านทานไฟฟ้า ธัญรัตน์  ศรีรา