ประวัติสาขาวิชา

23491022710_7167f1cf18_b

สาขาวิชาฟิสิกส์เป็นองค์กรหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความเป็นมาดังนี้

  • พ.ศ. 2543 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในระดับครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) สาขาฟิสิกส์ จำนวน 11 คน
  • พ.ศ. 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาฟิสิกส์ จำนวน 5 คน
  • พ.ศ. 2546 เปิดรับนักศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาฟิสิกส์ จำนวน 2 คน
  • พ.ศ. 2551 เปิดรับนักศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาฟิสิกส์ จำนวน 14 คน
  • พ.ศ. 2555 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาฟิสิกส์ จำนวน 15 คน
  • พ.ศ. 2556 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาฟิสิกส์ จำนวน 15 คน
  • พ.ศ. 2558 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาฟิสิกส์ จำนวน 19 คน
  • พ.ศ. 2559 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาฟิสิกส์ จำนวน 15 คน
  • พ.ศ. 2560 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาฟิสิกส์ จำนวน 17 คน

นอกจากด้านการเรียนการสอน สาขาวิชาฟิสิกส์ยังมีภาระกิจที่สำคัญในด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม