หลักสูตร

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ปีการศึกษา 2560 สาขวิชาได้ดำเนินการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560