ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย

หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ โดยเน้นการบูรณาการความรู้ทางด้านฟิสิกส์กับศาสตร์อื่นๆ สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 1 ภาคการศึกษา


มาตรฐานผลการเรียนรู้

1. นักศึกษาสามารถคิดเป็นระบบและศึกษาวิจัยได้ด้วยตนเอง

2. นักศึกษาสามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ

4. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการทำโครงงานและโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้


ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4


จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต


การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซด์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา


กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทำโครงงาน สมุดบันทึกการให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสำเร็จของโครงงาน และการจัดสอบการนำเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน