ห้องปฏิบ้ติการ

  • ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
  • ห้องปฏิบัติการทางรังสี
  • เครื่องมือในการทำลองฟิสิกส์
  • เครื่องมือทางดาราศาตร์