เครื่องมือทางฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  สำหรับใช้สอน ฝึก ทดลอง ปรากฏการทางฟิสิกส์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาทางทฏษฎีที่นักศึกษาได้เรียนรู้มา ตลอดจนพัฒนาทักษะ ความชำนาญในการใช้ เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทดลองได้