โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ       จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 87 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 47 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก    จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาหมวดต่าง
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยใช้หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย

1.1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3(3-0-6)
GELA102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
GELA103 ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
Integrated English
3(3-0-6)
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
GEHU101 ความงดงามของชีวิต
Beauty of Life
3(3-0-6)
GEHU102 ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
Philosophy, Religions and Buddhadasa Studies
3(3-0-6)
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6     หน่วยกิต
GESO101 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
Dynamic of Thai and Global Societies
3(3-0-6)
GESO102 วิถีชีวิตกับสังคม
Life and Society
3(3-0-6)
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information Technology and Study
3(2-2-5)
GESC102 การพัฒนาการคิด
Thinking Process Development
3(3-0-6)
GESC103 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Environment and Quality of Life Development
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   94      หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา  87  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษา วท.บ.ฟิสิกส์  2หน่วยกิต
SPH0101 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3(3-0-6)
SPH0102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory 1
1(0-3-0)
SPH0103 ฟิสิกส์ 2
Physics 2
3(3-0-6)
SPH0104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
Physics Laboratory 2
1(0-3-0)
SCH0101 เคมี 1
Chemistry 1
3(3-0-6)
SCH0102 เคมี 2
Chemistry 2
3(3-0-6)
SCH0103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Fundamentals of Chemistry Laboratory
1(0-3-2)
SBI0101 ชีววิทยา 1
Biology 1
3(3-0-6)
SBI0102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biological Laboratory 1
1(0-3-2)
SMA0101 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3(3-0-6)
SMA0102 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3(3-0-6)
สำหรับสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
SPH0105 วิชาฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
3(3-0-6)
SPH0106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
1(0-3-0)
SPH0107 ฟิสิกส์ในงานอุตสาหกรรม 1
Physics for Industry 1
3(3-0-6)
SPH0108 ฟิสิกส์ในงานอุตสาหกรรม 2
Physics for Industry 2
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาบังคับ  47  หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
SPH0201 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
Mathematics for Physics
3(3-0-6)
SPH0202 อิเล็กทรอนิกส์
Electronics
3(3-0-6)
SPH0203 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Theory
3(3-0-6)
SPH0204 กลศาสตร์
Mechanicss
3(3-0-6)
SPH0205 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1
Intermediate Physics Laboratory 1
1(0-3-0)
SPH0206 คอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์
Computer for Physics
3(2-2-5)
SPH0207 ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics
3(3-0-6)
SPH0208 ทัศนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Optics
3(3-0-6)
SPH0209 การสั่นและคลื่น
Vibrations and Waves
3(3-0-6)
SPH0210 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2
Intermediate Physics Laboratory 2
1(0-3-0)
SPH0211 กลศาสตร์ควอนตัม
Quantum Mechanics
3(3-0-6)
SPH0212 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ
Thermal Physics
3(3-0-6)
SPH0213 ระเบียบวิธีวิจัยทางฟิสิกส์
Research Methodology in Physics
3(3-0-6)
SPH0214 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
Advanced Physics Laboratory 1
1(0-3-0)
SPH0215 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Nuclear Physics
3(3-0-6)
SPH0216 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
Statistical Physics
3(3-0-6)
SPH0217 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 2
Advanced Physics Laboratory 2
1(0-3-0)
SPH0218 สัมมนาฟิสิกส์
Seminar in Physics
1(0-3-0)
SPH0219 โครงงานฟิสิกส์
Project in Physics
3(0-4-5)

 กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
SPH0301 กลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics
3(3-0-6)
SPH0302 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
Physics in Daily Life
3(3-0-6)
SPH0303 ภาษาอังกฤษสำหรับฟิสิกส์
English for Physics
3(3-0-6)
SPH0304 ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น
Introduction to Biophysics
3(3-0-6)
SPH0305 ชีวฟิสิกส์ประยุกต์
Applied Biophysics
3(3-0-6)
SPH0306 อุตุนิยมวิทยา
Meteorology
3(3-0-6)
SPH0307 ธรณีฟิสิกส์
Geophysics
3(3-0-6)
SPH0308 ดาราศาสตร์
Astronomy
3(2-2-5)
SPH0309 พลังงานนิวเคลียร์และสิ่งแวดล้อม
Nuclear Energy and Environment
3(3-0-6)
SPH0310 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Instrumentations
3(2-2-5)
SPH0311 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
3(3-0-6)
SPH0312 สภาพนำยวดยิ่งเบื้องต้น
Introduction to Superconductivity
3(3-0-6)
SPH0313 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewal Energy Technology
3(2-2-5)
2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต
เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
แผน 1
SPH0401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
1(45)
SPH0402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Professional Experience
6(560)
แผน 2
SPH0403 การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
1(45)
SPH0404 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6(560)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหรือรายวิชาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร

 แผนการศึกษาหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเฟิสิกส์