ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์