การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

1.ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีฟิสิกส์มากยิ่งขึ้น

2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้

3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้

5. มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้

ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเตรียมสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 สำหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ สหกิจศึกษา

การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลา ใน 1 ภาคการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง