แบบประเมินโครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมตอบแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ สำหรับบุคคลทั่วไป ประเมินออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/XnZtZd8Nv6eoyyzs1 สำหรับนักศึกษา 

Read more