ประมวลภาพฟิสิกส์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 งานพิธีเปิด สัมมนาทางวิชาการ แข่งกีฬา

โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

แบบประเมินโครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมตอบแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ สำหรับบุคคลทั่วไป ประเมินออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/XnZtZd8Nv6eoyyzs1 สำหรับนักศึกษา 

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทัวไปสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางวิชาการด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปของคณาจารย์และนักศึกษา

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ทั่วไป” สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ฟิสิกส์ – วิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 17” กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับการประชุม วิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางวิชาการ

Read more