ประมวลภาพฟิสิกส์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 งานพิธีเปิด สัมมนาทางวิชาการ แข่งกีฬา

โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี