โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19

ด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางวิชาการด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปของคณาจารย์และนักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 5 ด้าน พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพและเป็นสากล เปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรได้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๐ คน  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2147414308907543&type=3