โครงการค่ายฟิสิกส์

ด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายฟิสิกส์ขึ้นประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 – 4 จำนวน 26 คน อาจารย์และบุคลากรจำนวน 7 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดค่ายครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมถึง 7 โรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย โรงเรียนดารุสลาม โรงเรียนคลองฉนวน โรงเรียนท่าอุแทพิทยา โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง และโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดค่ายครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับประสบการณ์โดยตรงผ่านการเป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้สะสมมาจากการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการต่างๆ อย่างเช่น ปฏิบัติการทางด้านวัสดุศาสตร์ ปฏิบัติการทางด้านทัศนศาสตร์ ปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์ เป็นต้น

ภาพกิจกรรม