โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ก่อนฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ก่อนฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการทำงานของสถานประกอบการในสภาพความเป็นจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านฟิสิกส์ที่หลากหลายและทันสมัยมากขึ้น ตลอดจนให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วัน/เดือน/ปี รายการ
วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๐๕.๐๐ น. เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง และเดินทาง
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. เยี่ยมชมศูนย์ฝนหลวง (ท่าอากาศยานหัวหิน)
๑๔.๓๐-๑๙.๐๐ น. เข้าที่พัก ณ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐.- ๑๑.๐๐น. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง และเดินทาง
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เข้าที่พัก ณ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐.-๑๑.๐๐น. เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองพิสูจน์หลักฐาน
๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง และเดินทาง
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เข้าที่พัก ณ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง และเดินทาง
๑๖.๐๐ น. เข้าที่พัก ณ เพชรบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม