โครงการชมปรากฎการณ์ฝนดาวตกลีโอนิดส์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศได้มีการพัฒนาการศึกษาไปอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากการส่งดาวเทียมไปสำรวจดวงจันทร์ดาวเคราะห์ต่างๆ นอกจากนี้การศึกษาปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ปรากฏการณ์จันทรุปราคา ปรากฏการณ์ฝนดาวตก ซึ่งในระหว่างวันที่ 17-18   พฤศจิกายน  2552  จะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกลีโอนิดส์ขึ้น ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยสามารถชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่ 17  พฤศจิกายน  2552  ต่อเนื่องไปจนถึงเวลาเกือบตี 5 ของเช้ามืดวันที่ 18  พฤศจิกายน   2552   ดังนั้นทางศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน จึงกำหนดจัดโครงการอบรมดาราศาสตร์เรื่องศึกษาและสังเกตการณ์ฝนดาวตกลีโอนิดส์ให้กับนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์
 2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลที่สนใจมีทักษะและประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติและ สังเกตการณ์ทางด้านดาราศาสตร เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชมรมดาราศาสตร์และบุคคลทั่วไป จำนวน  50  คน

วิธีการดำเนินการ

 1. วางแผนการดำเนินงาน
 2. ขออนุมัตโครงการ
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 4. จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่ดำเนินโครงการ
 5. ดำเนินโครงการ
 6. ประเมินผลโครงการ

สถานที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

5,000 ( ห้าพันบาทถ้วน )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์
 2. นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีทักษะและประสบการณ์ทางด้านปฏิบัติการและสังเกตการณ์ทางด้านดาราศาสตร์เพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวอามีเน๊าะ ตงลอ  โทร. 077-355666
 2. นางสาวชุติมา ทองสุข    โทร. 086 – 6863859