สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ทั่วไป” สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ฟิสิกส์ – วิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 17” กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สำหรับการประชุม วิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และภูเก็ต