โครงการสร้างนวัตกรรมทางฟิสิกส์ 2552

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในปัจจุบัน ได้กำหนดจุดมุงหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นคว้า ด้วยตนเองมากที่สุด โดยให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้โดยอาศัยความรู้ – ความเข้าใจ กฎเกณฑ์ทฤษฎีทางฟิสิกส์จะทำให้เกิดการค้นพบขององค์ความรู้ใหม่ตลอดจนการสร้างสรรค์งาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสร้างนวัตกรรมทางฟิสิกส์ 2  กิจกรรม คือ แบบจำลอง การทดลองเสมือนทางฟิสิกส์และต้นแบบกังหันพลังงานลมแบบป้อนกลับ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับ ประสบการณ์ตรง ส่งผลให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะในการปฏิบัติตลอดจนมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  2. เพื่อเป็นนำความรู้ในรายวิชาปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้ามาสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
  3. เพื่อนำนวัตกรรมที่นักศึกษาสร้างขึ้นไปเผยแพร่ในงานวิชาการ
  4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในการวิจัยและการเรียนการสอนระดับระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์

เป้าหมาย

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 2  จำนวน  12  คน

วิธีการดำเนินงาน

  1. ประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อจัดทำโครงการ
  2. จัดทำโครงการเสนอและขออนุมัติโครงการ
  3. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
  4. ดำเนินโครงการ
  5. สรุปผลการอบรม
  6. รายงานผลการดำเนินงาน

ถานที่

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

40,800 บาท  ( สี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถสร้างนวัตกรรมทางฟิสิกส์และสามารถนำไปเผยแพร่ในงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

นายมนตรี สุขเลื่อง  โทร. 089-1086092