สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทัวไปสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางวิชาการด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปของคณาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรได้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ

 

Attachments