แบบประเมินโครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมตอบแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ สำหรับบุคคลทั่วไป ประเมินออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/XnZtZd8Nv6eoyyzs1 สำหรับนักศึกษา 

Read more

โครงการสร้างเครือข่ายฟิสิกส์เชิงปฏิบัตการ เรื่องการสร้างสื่อการสอนฟิสิกส์ด้วยภาพเคลื่อนไหว

หลักการและเหตุผล ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีการสนับสนุนให้เยาวชน มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สาขาใดก็ตาม เพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และมีนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเผยแพร่ข้อมูลในศาสตร์แต่ละสาขาทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นทาง สาขาวิชาฟิสิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายฟิสิกส์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรืิองการสร้างสื่อการสอนฟิสิกส์ด้วยภาพเคลื่อนไหวประจำปี 2552  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้และการจัดกิจกรรมทางฟิสิกส์ไปยังโรงเรียนในเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งจะทำให้สาขาวิชาฟิสิกส์เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของท้องถิ่นได้ เป้าหมาย ครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจำนวน  60  คน บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

หลักการและเหตุผล การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วและการเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดช่องว่างของความรู้ทุกหน่วยงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุด ซึ่ีงปัจจัยหลัก ก็จะต้องเป็นเรืองของการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่ทางโปรแกรมฯจะต้องคอยดูแลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา ในขณะนี้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยึ่งการได้เรียนรู้ถึงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื่องต้น การสร้างและออกแบบโฮมเพจ เพื่อนักศึกษาจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ฉะนั้นทางโปรแกรมฯจึงจัดให้มีการอบรมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื่องต้น การสร้างและออกแบบโฮมเพจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามความต้องการของท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติมาประมวลความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ได้จริง เป้าหมาย นักศึกษาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่

Read more

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2552

หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้กำหนดจุดมุงหมายใหัผู้เรียนเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุดโดยให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัต ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวมีหลายวิธีการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ดีโดยเป็นที่ยอมรับกันอย่างสูงว่าการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ฝึกใหืผู้เรียนเป็นคนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ขึ้น เพี่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และได้พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังช่วย พัฒนาเจตคติมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความอดทน และทำความเข้าใจธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนและนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างทัศนคติ

Read more

โครงการอบรมสัมนาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ เรื่อง นาโนเทคโนโลยีสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

หลักการและเหตุผล ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีการสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สาขาใดก็ตาม  เพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และมีนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเผยแพร่ข้อมูลในศาสตร์แต่ละสาขาทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นทางโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์เรื่องนาโนเทคโนโลยีสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันประจำปี  2551  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้และการจัดกิจกรรมทางฟิสิกส์เชื่อมโยงจากแหล่งความรู้ในระดับประเทศผ่านโปรแกรมวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปยังเครือข่ายฟิสิกส์ในท้องถิ่นของเราซึ่งจะทำให้โปรแกรมวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของท้องถิ่นได้ วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางฟิสิกส์เครือข่ายฟิสิกส์ในท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมทางฟิสิกส์ บุคลากรด้านฟิสิกส์จากหน่วยงานอื่นมาร่วมพัฒนากิจกรรมฟิสิกส์ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของโปรแกรมฟิสิกส์สู่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมาย ครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจำนวน  58  โรงเรียน บุคลากรโปรแกรมฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจำนวน  7  คน บุคลากรอื่นๆ

Read more